EURO-IN

Od roku 2009 Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci Olza (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“) a Institut EuroSchola spolu s řadou partnerských organizací realizují aktivity zaměřené na zřízení EuroInstitutu, prvního ve střední a východní Evropě. Nápad na vytvoření takového střediska byl inspirován francouzsko-německým pohraničím, kde byl ve městě Kehl (Bádensko-Württembersko) založen Institut pro přeshraniční spolupráci (Euro-Institut). Jedná se o modelový příklad evropské organizace, která je dvoukulturní, francouzsko-německou strukturou specializující se na celoživotní vzdělávání a školení a která disponuje dvounárodním a dvoujazyčným týmem pracovníků.  

V roce 2015 jsme ukončili realizaci společného partnerského projektu nazvaného „EURO-IN“, který tvořil jednu z etap budování mezinárodního střediska pro přeshraniční vzdělávání – Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu. V rámci projektu jsme realizovali tři skupiny aktivit zapadající do jeho budoucí činnosti: analyticko-koncepční, poradensko-školicí a informačně-propagační. 

Analyticko-koncepční aktivity souvisely s výzkumem překážek a potřeb týkajících se přeshraniční spolupráce, a rovněž s přípravou dokumentace týkající se realizace společných aktivit se subjekty spoluvytvářejícími EuroInstitut.

Poradensko-školicí aktivity zahrnovaly řadu pilotních přeshraničních školení, setkání a fór. Školení byla připravena na základě výsledků dřívější analýzy překážek a potřeb souvisejících s přeshraniční spoluprací. Novátorský přístup k pořádání školení spočíval v představení tématu v přeshraničním (polsko-česko-slovenském) vyjádření. Setkání sloužila k prohlubování spolupráce institucí tvořících „euroinstitucionální“ partnerství prostřednictvím stanovení potřeb souvisejících s přeshraniční problematikou Polska, České republiky a Slovenska a vypracování společných oblastí aktivit. Přeshraniční fóra jsou formou výměny správné praxe a propagace přeshraniční problematiky a jejího významu z hlediska rozvoje regionu.

Třetí skupina aktivit byla zaměřena na propagaci projektu a budoucí aktivity polsko-česko-slovenského EuroInstitutu prostřednictvím internetové strany, informačních brožur, propagačních kampaní, rollbannerů, systému vizuální identifikace a mezinárodní konference v Katovicích. 

Aktivity byly zrealizovány na vysoké organizační úrovni díky aparatuře pro simultánní tlumočení zakoupené v rámci projektu.

Projekt byl dokončen v roce 2015.