EURO-IN.NET

V roce 2020 jsme dokončili společný partnerský projekt "EURO-IN.NET", který byl pokračováním projektu "EURO-IN" a byl další etapou při vytváření mezinárodního centra pro přeshraniční vzdělávání – Polsko-česko-slovenského Euroinstitutue. V rámci projektu jsme uskutečnili tři skupiny aktivit (poradensko-školící, analyticko-koncepční, vzdělávací a publikační) podporované informačními a propagačními aktivitami.

Vzdělávací a poradenské činnosti souvisely s povýšením organizačního a technického vybavení vedoucího projektu a zahrnovaly nákup technického vybavení na podporu školení a poradenských činností a modernizaci výcvikové místnosti a přizpůsobení místnosti/kabiny pro simultánní překlad,jakož i přípravu a prováděnípřeshraničního školení. 

Analytická a koncepční činnost zahrnovala zpracování a vydání tří dokumentů: koncepce/cílů akreditace přeshraničního vzdělávání; studie/analýza polsko-česko-slovenských přeshraničních otázek; konečná verze dokumentace definující formu spolupráce a vedení společných činností v rámci Partnerství polsko-česko-slovenského Euroinstitutu. 

Třetí skupina činností se týkala přípravy a vydání příštích svazků série "TRANSCARPHATICA". Díla Polsko-česko-slovenského Euroinstitutu" na třístranném pohraničí, podpora rozvoje knihovny a Evropské čítárny v rámci Polsko-česko-slovenského Euroinstitutu, jakož i příprava a vedení přeshraničních rozhovorů a mezinárodních konferencí. 

Informační a propagační aktivity byly zaměřeny na vytvoření značky Polsko-česko-slovenského Euroinstitutu prostřednictvím různých aktivit, mimo jiné: nákup reportážních a propagačních a snímků, provedení propagačního spotu a reportáže, návrh a provedení sošky EuroInstitutu s certifikátem a odznakem EuroInstitutu, vydání brožury propagující činnost EuroInstitutu, vydání vzdělávacího katalogu, vedení propagačních kampaní ve sdělovacích prostředcích, jakož i diskuse o přeshraničních otázkách, aktualizace informací na internetových stránkách EuroInstitutu.

Projekt je v roce 2020 ukončen, ale práce na Polsko-česko-slovenském Euroinstitutu stále probíhají.