Interaktivní školení

Interaktivní školení

Interaktivní školení jsou zaměřena na zlepšení měkkých kompetencí, jako jsou efektivní komunikace s partnerem, práce v mezinárodním týmu, tvůrčí a pozitivní myšlení v „bezvýchodných“ situacích, přizpůsobení se změnám v přeshraničním pracovním prostředí, mezikulturní dialog apod. U školení tohoto typu používáme neformální vzdělávací metody (ice-breakery, brainstorming, případové studie, simulace, práce ve dvojicích/ve skupině, diskuse apod.) sloužící k navazování bližších vztahů mezi účastníky školení a k vytváření pozitivní atmosféry spolupráce. Workshopy vedou kvalifikovaní trenéři mající nezbytné kompetence a dlouholeté praktické zkušenosti.

Nabízíme Vám následující interaktivní školení:

 

Koncepční myšlení jako nástroj přeshraniční spolupráce

Cíl školení:

Seznámit účastníky školení s kreativním přístupem k řešení problémů a konfliktů v multikulturním pracovním prostředí.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám, které spolupracují s partnery z druhé strany hranice a jsou připravené přemýšlet o vlastním přístupu k řešení problémů a vytváření vztahů se sousedem.

Počet účastníků školení:

cca 12 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Řízení lidských zdrojů v mezinárodním pracovním prostředí

Cíl školení:

Seznámit účastníky školení se způsoby přístupu k řízení lidských zdrojů na příkladu zrealizovaných nebo realizovaných přeshraničních projektů.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám, které řídí lidské zdroje (vedoucí, manažery, koordinátory projektů) a jsou připraveny k hodnocení vlastních manažerských kompetencí.

Počet účastníků školení:

cca 12 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Efektivní komunikace v mezikulturním kontextu

Cíl školení:

Podpořit rozvoj komunikačních kompetencí účastníků školení nezbytných pro efektivní přeshraniční spolupráci – budování vztahů s partnerem, odbourávání stereotypů, správná interpretace kulturních jevů.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám spolupracujícím se zahraničními partnery, zejména z druhé strany hranice, vystaveným konfliktním situacím a snažícím se tyto situace minimalizovat za účelem zlepšení kvality probíhající spolupráce.

Počet účastníků školení:

cca 12 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin 

 

Stereotypy a předsudky v mezinárodní spolupráci

Cíl školení:

Seznámit účastníky školení se stereotypy a předsudky, které se objevují v mezinárodním pracovním prostředí, uvědomit jim jejich možné důsledky a prezentovat možnosti omezování vlivu těchto jevů.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám, které začínají spolupracovat nebo již spolupracují se zahraničními partnery a chtějí se vyhnout předsudkům nebo stereotypnímu vnímání představitelů jiných kultur.

Počet účastníků školení:

cca 12 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Správná motivace – faktor úspěchu v řízení projektového týmu

Cíl školení:

Seznámit účastníky školení se způsoby motivování a podporování práce členů projektových týmů, které přispívají k dosahování cílů stanovených v rámci přeshraničních záměrů.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám řídícím projekty (vedoucím, manažerům, koordinátorům projektů), které chtějí ovlivnit zvýšení efektivity práce členů projektových týmů, které řídí.

Počet účastníků školení:

cca 12 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Úspěšné řešení konfliktů v mezikulturním prostředí

Cíl školení:

Seznámit účastníky školení s typy konfliktů, zdroji a příčinami vzniku konfliktních situací v multikulturním prostředí, a také se způsoby zvládání těchto náročných situací.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám, které běžně pracují se zahraničními partnery a chtějí získat dovednosti v oblasti předcházení konfliktům nebo uvolňování napětí, která se mezi členy projektových týmů mohou objevit nebo se již vyskytují.

Počet účastníků školení:

cca 12 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin