Specializovaná školení

Specializovaná školení

Specializovaná školení jsou zaměřena na získávání odborných znalostí a dovedností v konkrétních oblastech, jako jsou mimo jiné právo a administrativa, vzdělávání, krizové řízení, ochrana životního prostředí apod. Cílem školení tohoto typu je představit danou problematiku v přeshraničním pojetí, porovnat různé administrativní systémy, způsoby řízení, rozsah kompetencí v porovnání s jednotlivými zeměmi, dobrou praxi používanou v zemi souseda, a rovněž výměna zkušeností. Tato školení umožňují rovněž navázání spolupráce v konkrétní odborné oblasti mezi institucemi hledajícími partnera z druhé strany hranice. Mají formu přednášky, přičemž účastníci mají vždy možnost vyjádřit svůj názor. Lektory jsou specialisté v daném oboru, mající nezbytné kompetence a dlouholeté praktické zkušenosti.

Nabízíme Vám následující specializovaná školení:

 

Názvosloví z problematiky přeshraniční spolupráce v jazycích polském, českém a slovenském

Cíl školení:

Prohloubit jazykové kompetence účastníků školení z terminologie týkající se přeshraniční spolupráce na základě podobností a jazykových a kulturních rozdílů jednotlivých států.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám setkávajícím se ve své práci s jazykem sousedního státu, které rády odhalují jeho zvláštnosti a nuance za účelem lepšího porozumění v přeshraničním pracovním prostředí.

Počet účastníků školení:

cca 18 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Správné praxe při realizaci přeshraničních aktivit

Cíl školení:

Prohloubit vědomosti účastníků školení z implementace projektů založených na transferu příkladů dobré praxe z jiných příhraničních regionů jako způsobu pro vytváření potenciálu přeshraniční spolupráce – výměna informací a zkušeností.

Příjemci školení:

Školení je učeno osobám zabývajícím se přeshraniční spoluprací, které ovlivňují její rozvoj a  zaměření aktivit, které jsou otevřeny inovacím a připraveny přijímat nové výzvy.

Počet účastníků školení:

cca 18 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Získávání fondů na realizaci projektů se zahraničními partnery na příkladu spolupráce s mládeží

Cíl školení:

Představit účastníkům školení možnosti financování přeshraničních iniciativ z evropských programů, se zvláštním zřetelem na aktivity zaměřené na budování vztahů s mladými lidmi a investování do potenciálu mladé generace (neformální vzdělávání) – případové studie.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám hledajícím možnosti financování přeshraničních projektů, a to zejména těch, které iniciují a podporují aktivity určené pro mládež a mají přímý nebo nepřímý vliv na vzdělávaní mladých lidí.

Počet účastníků školení:

cca 18 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Tvorba značkových produktů cestovního ruchu v přeshraničním pojetí

Cíl školení:

Představit účastníkům školení systém organizace cestovního ruchu v České republice, Polsku a na Slovensku, se zvláštním důrazem na aktivity zaměřené na cykloturistiku, včetně příkladů nejlepší praxe související s tvorbou přeshraničních cyklistických produktů.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám, které se zabývají cestovním ruchem (zástupci turistických zajímavostí, ubytovacích a stravovacích zařízení, organizátorů nebo zprostředkovatelů cestovního ruchu, zájmových organizací, informačních center, územních samospráv), které chtějí získat nebo posílit kompetence v oblasti přípravy přeshraniční turistické nabídky.    

Počet účastníků školení:

cca 18 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Ochrana ovzduší v příhraničním regionu – výzvy a možnosti

Cíl školení:

Představit účastníkům školení národní legislativní nástroje pro ochranu ovzduší, výsledky průzkumu znečištění v česko-polském příhraničním regionu a opatření zaměřená na omezení smogu související s různými zdroji znečištění.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám, které se věnují problematice životního prostředí, které se chtějí seznámit s aktuálně platnou legislativou a opatřeními vyvíjenými v oblasti ochrany ovzduší a které jsou zodpovědné za budování environmentálního postoje obyvatel v této oblasti.

Počet účastníků školení:

cca 18 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Regionální vzdělávání v přeshraničním pojetí

Cíl školení:

Představit účastníkům školení problematiku regionálního vzdělávání z hlediska historie a současnosti, projednat úlohu, jakou zde plní kulturní instituce a nevládní organizace, a seznámit je s touto formou vzdělávání ve školách na základě vybraných příkladů.

Příjemci školení:

Školení je určeno osobám, které působí v kulturních institucích, zejména těch, jejichž činnost souvisí se vzděláváním, výchovou, budováním identity, a pracují s místními komunitami žijícími v příhraničí.

Počet účastníků školení:

cca 18 osob

Doba trvání školení:

4 až 6 hodin

 

Školení přizpůsobená individuálním potřebám skupin

Snažíme se, aby Polsko-česko-slovenský EuroInstitut splňoval očekávání příjemců, kterým adresujeme naše aktivity. Ve snaze vám vyhovět, kromě standardní nabídky školení, nabízíme navíc workshopy přizpůsobené individuálním potřebám skupin v oblastech, které vás mimořádně zajímají. Jsme připraveni uspořádat školení na objednávku s následujícími tématy:

 • Práce v síti nad hranicemi
 • Lídr přeshraniční spolupráce – teorie a praxe
 • Přeshraniční spolupráce v česko-polsko-slovenském příhraničí
 • Politicko-administrativní systém České republiky, Polska a Slovenska
 • Kultura – reálie v České republice, Polsku a na Slovensku
 • Podnikání v zahraničí od A do Z
 • Využití průmyslových oblastí pro investice – přeshraniční pohled
 • Vysoké školství a výzkum – česko-polsko-slovenský průřez: struktura, fungování, perspektivy pro přeshraniční spolupráci
 • Rozdíly v legislativě a přeshraniční spolupráce České republiky, Polska a Slovenska
 • Územní plánování v příhraničním regionu – výzvy a možnosti
 • Doprava v příhraničním regionu – výzvy a možnosti
 • Krizové řízení v příhraničním regionu – výzvy a možnosti
 • Přeshraniční trh práce
 • Přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany zdraví a sociální péče
 • Přeshraniční spolupráce v oblasti sportu

Nabízíme také jednání a konzultace z oblasti získávání finančních zdrojů a řízení přeshraničních projektů, a rovněž studijní návštěvy pro organizované skupiny navštěvující příhraničí.