Tematika aktivit

Pořádáme přeshraniční školení umožňující získání kompetencí nezbytných pro spolupráci s partnery z druhé strany hranice. Školení jsou, v závislosti na potřebách cílových skupin, pořádána ve dvou nebo třech jazycích (polském, českém, slovenském). Pořádáme dva typy školení: interaktivní a specializovaná školení.

Interaktivní školení jsou zaměřena na zlepšení měkkých kompetencí, jako jsou efektivní komunikace s partnerem, práce v mezinárodním týmu, tvůrčí a pozitivní myšlení v „bezvýchodných” situacích, přizpůsobení se změnám v přeshraničním pracovním prostředí, mezikulturní dialog apod. U školení tohoto typu trenéři uplatňují neformální vzdělávací metody (ice-breakery, brainstorming, případové studie, simulace, práce ve dvojicích/ ve skupině, diskuse, apod.) sloužící k navazování bližších vztahů mezi účastníky školení a k vytváření pozitivní atmosféry spolupráce.

Specializovaná školení jsou zaměřena na získávání odborných znalostí a dovedností v konkrétních oblastech, jako jsou mimo jiné právo a administrativa, vzdělávání, krizový management, ochrana životního prostředí apod. Cílem těchto školení je představit danou problematiku v přeshraničním kontextu, porovnat různé administrativní systémy, způsoby řízení, rozsah kompetencí v porovnání s jednotlivými zeměmi, dobrou praxi používanou v zemi souseda, a rovněž výměna zkušeností. Tato školení umožňují také navázání spolupráce v konkrétní odborné oblasti mezi institucemi hledajícími partnera z druhé strany hranice. Probíhají ve formě přednášek, kdy účastníci mají možnost vyjádřit svůj názor, a rovněž diskusí sloužících k výměně informací a zkušeností z dané tématiky mezi účastníky a trenéry.

U obou typů školení používáme metody a pracovní nástroje, které transferujeme z ostatních evropských hraničních regionů a přizpůsobujeme potřebám polsko-česko- slovenského příhraničí. Uplatňujeme mimo jiné francouzsko-německé, francouzsko- španělské, rakousko-slovinsko-italské nebo irské zkušenosti týkající se pořádání školení a přeshraničních workshopů.

V rámci pořádání školení a poskytování poradenské činnosti nabízíme také setkání a konzultace z oblasti získávání fondů a řízení přeshraničních projektů a studijní návštěvy pro organizované skupiny navštěvující příhraničí.

Disponujeme kvalitní aparaturou pro simultánní tlumočení. Podle vašich potřeb lze při každém školení využívat profesionální zařízení značky BOSCH. Školení pořádáme v Těšíně (PL) a Třinci. Existuje rovněž možnost uspořádat školení na místě, které si sami vyberete.