Zapisz się do newslettera

Newsletter

1 EUROINSTYTUT POLSKO-CZESKO-SŁOWACKI | POLSKO-ČESKO-SLOVENSKÝ EUROINSTITUT
2 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWO-DORADCZA EUROINSTYTUTU POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEGO | PORADENSKO-VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY POLSKO-ČESKO-SLOVENSKÉHO EUROINSTITUTU
3 DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I WYDAWNICZA | VZDĚLÁVACÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
4 DZIAŁALNOŚĆ KONCEPCYJNA I BADAWCZA | KONCEPČNÍ A VÝZKUMNÁ ČINNOST


Projekt „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Projekt „EURO-IN.NET. Rozvíjení a posilování partnerství Polsko-česko-slovenského EuroInstitutu” spolufinancován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj – program Interreg V-A Česká republika - Polsko

Numer rejestracyjny | Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000094