EURO-IN.NET

W roku 2020 roku zakończyliśmy realizację wspólnego partnerskiego projektu pn. „EURO-IN.NET”, który był kontynuacją przedsięwzięcia pn. „EURO-IN” i stanowił kolejny etap tworzenia międzynarodowego ośrodka ds. kształcenia transgranicznego – EuroInstytutu  Polsko-Czesko-Słowackiego. W ramach projektu prowadziliśmy trzy grupy aktywności (szkoleniowo-doradcze, analityczno-koncepcyjne, edukacyjno-wydawnicze) wsparte działaniami informacyjno-promocyjnymi. 

Aktywności szkoleniowo-doradcze były związane z podniesieniem poziomu zaplecza organizacyjno-technicznego Partnera Wiodącego projektu i obejmowały zakup aparatury technicznej do wsparcia działalności szkoleniowo-doradczej oraz modernizację sali szkoleń i dostosowanie pomieszczenia/kabiny do prowadzenia tłumaczeń symultanicznych, a także przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń transgranicznych.

Aktywności analityczno-koncepcyjne obejmowały opracowanie i wydanie trzech dokumentów: koncepcji/założeń akredytacji szkoleń transgranicznych; studium/analizy poświęconej polsko-czesko-słowackiej problematyce transgranicznej; finalnej wersji dokumentacji określającej formę współpracy i prowadzenie wspólnych działań w ramach partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.

Trzecia grupa aktywności dotyczyła przygotowania i wydania kolejnych tomów serii „TRANSCARPHATICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego” poświęconych wybranej problematyce trójstronnego pogranicza, wsparciu rozwoju biblioteki i czytelni europejskiej stanowiącej element EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, a także przygotowaniu i przeprowadzeniu pogadanek transgranicznych oraz konferencji międzynarodowych.

Działania informacyjno-promocyjne skierowane były na kreowanie marki EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego za pośrednictwem różnego rodzaju działań, wśród których można wymienić między innymi: zakup zdjęć fotoreporterskich i wizerunkowych, wykonanie spotu promocyjnego oraz reportażu, zaprojektowanie i wykonanie statuetki EuroInstytutu wraz z certyfikatem oraz odznaki EuroInstytutu,  wydanie broszury promującej działalność EuroInstytutu oraz katalogu szkoleń,  przeprowadzenie kampanii promocyjnych w mediach, a także debat poświęconych problematyce transgranicznej, aktualizacja informacji na stronie internetowej EuroInstytutu.

Projekt w 2020 roku dobiegł końca, jednak prace związane z EuroInstytutem Polsko-Czesko-Słowackim nadal trwają.