Oferta szkoleń interaktywnych

Szkolenia interaktywne

Szkolenia interaktywne ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji miękkich, takich jak: efektywna komunikacja z partnerem, praca w zespole międzynarodowym, twórcze i pozytywne myślenie w sytuacjach „bez wyjścia”, dostosowanie się do zmian w transgranicznym środowisku pracy, dialog międzykulturowy, itp. W tego typu szkoleniach stosujemy nieformalne metody kształcenia (lodołamacz, burza mózgów, studia przypadków, symulacje, praca w parach/grupie, dyskusja, itp.) służące nawiązywaniu bliższych relacji pomiędzy uczestnikami oraz budowaniu pozytywnej atmosfery współpracy. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających niezbędne kompetencje oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń.

Proponujemy Państwu następujące szkolenia interaktywne:

 

Myślenie koncepcyjne jako narzędzie współpracy transgranicznej

Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników szkolenia z kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów i konfliktów w wielokulturowym środowisku pracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób podejmujących współpracę z partnerami z drugiej strony granicy, gotowych do podjęcia refleksji na temat własnego podejścia do sposobu rozwiązywania problemów i budowania relacji z sąsiadem.

Liczba uczestników szkolenia:

około 12 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin


Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowym środowisku pracy

Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników szkolenia ze sposobami podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie z/realizowanych projektów transgranicznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających kapitałem ludzkim (kierowników, menedżerów, koordynatorów projektów), gotowych do samooceny własnych kompetencji menedżerskich.

Liczba uczestników szkolenia:

około 12 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Efektywna komunikacja w kontekście międzykulturowym

Cel szkolenia:

Wsparcie rozwoju kompetencji komunikacyjnych uczestników szkolenia niezbędnych do skutecznej współpracy w wymiarze transgranicznym – budowanie relacji z partnerem, przekraczanie stereotypów, umiejętne interpretowanie zjawisk kulturowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób podejmujących współpracę z partnerami zagranicznymi, zwłaszcza z drugiej strony granicy, narażonych na występowanie sytuacji konfliktowych i dążących do ich zminimalizowania w celu poprawy jakości prowadzonej współpracy.

Liczba uczestników szkolenia:

około 12 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Stereotypy i uprzedzenia we współpracy międzynarodowej

Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników szkolenia ze stereotypami i uprzedzeniami występującymi w międzynarodowym środowisku pracy, uwrażliwienie ich na skutki, jakie mogą one powodować oraz przedstawienie możliwości ograniczania wpływu tego typu zjawisk.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających współpracę lub już współpracujących z partnerami zagranicznymi, chcących uchronić się przed uprzedzeniami bądź stereotypowym postrzeganiem przedstawicieli innych kultur.

Liczba uczestników szkolenia:

około 12 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Umiejętne motywowanie - czynnik sukcesu w zarządzaniu zespołem projektowym

Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników szkolenia ze sposobami motywowania i wspierania pracy członków zespołów projektowych, sprzyjającymi osiąganiu celów wyznaczonych w ramach transgranicznych przedsięwzięć.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających projektami (kierowników, menedżerów, koordynatorów projektów), chcących wpłynąć na wzrost efektywności pracy członków zespołów projektowych, którymi przewodzą.

Liczba uczestników szkolenia:

około 12 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w środowisku międzykulturowym

Cel szkolenia:

Zaznajomienie uczestników szkolenia z rodzajami konfliktów oraz źródłami i przyczynami powstawania sytuacji konfliktowych w środowisku międzykulturowym, a także ze sposobami radzenia sobie w tego typu trudnych sytuacjach.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na co dzień z partnerami zagranicznymi, chcących nabyć umiejętności z zakresu przeciwdzałania konfliktom bądź rozładowywania napięć, które mogą pojawić się lub występują pomiędzy członkami zespołów projektowych.

Liczba uczestników szkolenia:

około 12 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin