Oferta szkoleń specjalistycznych

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne ukierunkowane są na zdobywanie fachowej wiedzy i umiejętności w konkretnych branżach takich jak między innymi: prawo i administracja, edukacja, zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska, itp. Celem tego typu szkoleń jest przedstawienie danej problematyki w ujęciu transgranicznym, porównanie różnych systemów administracyjnych, sposobów zarządzania, zakresu kompetencji w odniesieniu do poszczególnych krajów, dobrych praktyk stosowanych w kraju sąsiada, a także wymiana doświadczeń. Szkolenia te umożliwiają również nawiązanie współpracy w konkretnej dziedzinie wiedzy pomiędzy instytucjami poszukującymi partnera z drugiej strony granicy. Mają formę wykładu połączonego z możliwością zabierania głosu przez uczestników. Prowadzącymi są specjaliści w danej tematyce, posiadający niezbędne kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Proponujemy Państwu następujące szkolenia specjalistyczne:

 

Słownictwo z zakresu współpracy transgranicznej w językach polskim, czeskim i słowackim

Cel szkolenia:

Poszerzenie kompetencji językowych uczestników szkolenia z zakresu terminologii dotyczącej współpracy transgranicznej w oparciu o podobieństwa i różnice językowe i kulturowe poszczególnych państw.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób stykających się w swojej pracy z językiem kraju sąsiada, chętnych do odkrywania jego specyfiki i niuansów w celu lepszego porozumiewania się w transgranicznym środowisku pracy.

Liczba uczestników szkolenia:

około 18 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Dobre praktyki w realizacji działań transgranicznych

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia z zakresu wdrażania projektów opartych na transferze dobrych praktyk z innych regionów granicznych jako sposobu na budowanie potencjału współpracy transgranicznej – wymiana informacji i doświadczeń.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się współpracą transgraniczną, mających wpływ na jej rozwój i planowanie kierunków działań, otwartych na innowacje oraz gotowych do podejmowania nowych wyzwań.

Liczba uczestników szkolenia:

około 18 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów z partnerami zagranicznymi na przykładzie współpracy z młodzieżą

Cel szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom szkolenia możliwości finansowania transgranicznych inicjatyw z programów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na budowanie relacji z młodymi ludźmi oraz inwestowanie w potencjał młodego pokolenia (kształcenie nieformalne) – studia przypadków.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób poszukujących możliwości finansowania projektów transgranicznych, zwłaszcza tych, które inicjują i wspierają działania na rzecz młodzieży, mających wpływ w sposób bezpośredni lub pośredni na proces kształcenia młodych ludzi.

Liczba uczestników szkolenia:

około 18 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Tworzenie markowych produktów turystycznych w ujęciu transgranicznym

Cel szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom szkolenia systemu organizacyjnego turystyki w Polsce, Czechach i na Słowacji ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na turystykę rowerową wraz z przykładami najlepszych praktyk związanych z tworzeniem transgranicznych produktów rowerowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się turystyką (przedstawicieli atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych i gastronomicznych, organizatorów lub pośredników turystycznych, organizacji branżowych, punktów informacji turystycznej, samorządów terytorialnych), które mają zamiar nabyć lub wzmocnić kompetencje w zakresie tworzenia transgranicznej oferty turystycznej. 

Liczba uczestników szkolenia:

około 18 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Ochrona powietrza w regionie przygranicznym - wyzwania i możliwości

Cel szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom szkolenia narodowych instrumentów legislacyjnych służących ochronie powietrza, wyników badań poziomu zanieczyszczenia w polsko-czeskim regionie przygranicznym oraz działań skierowanych na ograniczenie smogu związanego z różnymi źródłami emisji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką środowiska, które chcą zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami i prowadzonymi działaniami w obszarze ochrony powietrza oraz które odpowiadają za kształtowanie proekologicznych postaw obywateli w tym zakresie.

Liczba uczestników szkolenia:

około 18 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Edukacja regionalna w ujęciu transgranicznym

Cel szkolenia:

Przedstawienie uczestnikom szkolenia problematyki edukacji regionalnej z perspektywy historycznej i współczesnej, omówienie roli jaką pełnią w niej instytucje kultury i organizacje pozarządowe oraz zapoznanie ich z tego typu formą kształcenia w placówkach szkolnych na podstawie wybranych przykładów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób działających w instytucjach kultury, zwłaszcza tych, których działania związane są z kształceniem, wychowaniem, budowaniem tożsamości w odniesieniu do lokalnych społeczności zamieszkujących pogranicza.

Liczba uczestników szkolenia:

około 18 osób

Czas trwania szkolenia:

od 4 do 6 godzin

 

Szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb grup

Staramy się, aby EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki spełniał oczekiwania odbiorców, do których adresujemy nasze działania. Wychodząc Państwu naprzeciw, proponujemy dodatkowo, oprócz standardowej oferty szkoleniowej, warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb grup w obszarach, które interesują Państwa w szczególny sposób. Jesteśmy gotowi przygotować dla Państwa szkolenia na zamówienie w następujących tematach:

 • Praca w sieci ponad granicami,
 • Lider współpracy transgranicznej – teoria i praktyka,
 • Współpraca transgraniczna na polsko-czesko-słowackim pograniczu,
 • Edukacja regionalna w ujęciu transgranicznym,
 • System polityczno-administracyjny Polski, Czech i Słowacji,
 • Tworzenie markowych produktów turystycznych w ujęciu transgranicznym,
 • Kultura – realia w Polsce, Czechach i na Słowacji,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą od a do z,
 • Wykorzystanie terenów przemysłowych pod inwestycje – spojrzenie transgraniczne,
 • Szkolnictwo wyższe i badania – spojrzenie przekrojowe polsko-czesko-słowackie: struktura, funkcjonowanie, perspektywy dla współpracy transgranicznej,
 • Różnice w prawodawstwie a współpraca transgraniczna Polski, Czech i Słowacji,
 • Planowanie przestrzenne w regionie przygranicznym – wyzwania i możliwości,
 • Transport i komunikacja w regionie przygranicznym – wyzwania i możliwości,
 • Zarządzanie kryzysowe w regionie przygranicznym – wyzwania i możliwości,
 • Ochrona środowiska w regionie przygranicznym – wyzwania i możliwości,
 • Transgraniczny rynek pracy,
 • Współpraca transgraniczna w dziedzinie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • Współpraca transgraniczna w obszarze sportu.

Oferujemy również spotkania i konsultacje z zakresu pozyskiwania funduszy oraz zarządzania projektami transgranicznymi, a także wizyty studyjne dla grup zorganizowanych odwiedzających pogranicze.