Tematyka działań

Prowadzimy transgraniczne szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych do współpracy z partnerami z drugiej strony granicy. Szkolenia w zależności od potrzeb grup docelowych prowadzone są w dwóch lub trzech językach (polskim, czeskim, słowackim). Organizujemy dwa rodzaje szkoleń: szkolenia interaktywne oraz specjalistyczne.

Szkolenia interaktywne ukierunkowane są na doskonalenie kompetencji miękkich, takich jak: efektywna komunikacja z partnerem, praca w zespole międzynarodowym, twórcze i pozytywne myślenie w sytuacjach „bez wyjścia”, dostosowanie się do zmian w transgranicznym środowisku pracy, dialog międzykulturowy, itp. W tego typu szkoleniach trenerzy stosują nieformalne metody kształcenia (lodołamacz, burza mózgów, studia przypadków, symulacje, praca w parach/grupie, dyskusja, itp.) służące nawiązywaniu bliższych relacji pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz budowaniu pozytywnej atmosfery współpracy.

Szkolenia specjalistyczne ukierunkowane są na zdobywanie fachowej wiedzy i umiejętności z zakresu konkretnych dziedzin takich jak między innymi: prawo i administracja, edukacja, zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska, itp. Celem tego typu szkoleń jest przedstawienie danej problematyki w ujęciu transgranicznym, porównanie różnych systemów administracyjnych, sposobów zarządzania, zakresu kompetencji w odniesieniu do poszczególnych krajów, dobrych praktyk stosowanych w kraju

sąsiada, a także wymiana doświadczeń. Szkolenia te umożliwiają również nawiązanie współpracy w konkretnej dziedzinie wiedzy pomiędzy instytucjami poszukującymi partnera z drugiej strony granicy. Prowadzone są w formie wykładu połączonego z możliwością zabierania głosu przez uczestników, a także dyskusji służącej wymianie informacji i doświadczeń z danej tematyki pomiędzy uczestnikami i trenerami.

W obu typach szkoleń używamy metod i narzędzi pracy, które transferujemy z innych europejskich regionów granicznych i dostosowujemy do potrzeb pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Korzystamy między innymi z doświadczeń francusko-niemieckich, francusko-hiszpańskich, austriacko-słoweńsko-włoskich czy irlandzkich w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów transgranicznych.

W ramach działalności szkoleniowo-doradczej proponujemy również spotkania i konsultacje z zakresu pozyskiwania funduszy oraz zarządzania projektami transgranicznymi, a także wizyty studyjne dla grup zorganizowanych odwiedzających pogranicze.

 

Dysponujemy wysokiej klasy aparaturą do tłumaczeń symultanicznych. W zależności od Państwa potrzeb każde szkolenie może być przeprowadzone z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu marki BOSCH. Szkolenia prowadzimy w Cieszynie i Trzyńcu. Istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń we wskazanym przez Państwa miejscu.