EURO-IN

Od roku 2009 Združenie pre regionálny rozvoj a spoluprácu Olza (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“) a Inštitút EuroSchola spolu s radom partnerských organizácií realizujú aktivity zamerané na zriadenie EuroInštitútu, prvého v strednej a východnej Európe. Nápad na vytvorenie takého strediska bol inšpirovaný francúzsko-nemeckým pohraničím, kde bol v meste Kehl (Bádensko-Württembersko) založený Inštitút pre cezhraničnú spoluprácu (Euro-Inštitút). Ide o modelový príklad európskej organizácie, ktorá je dvojkultúrnou, francúzsko-nemeckou štruktúrou špecializujúcou sa na celoživotné vzdelávanie a školenie a ktorá disponuje dvojnárodným a dvojjazyčným tímom pracovníkov. 

V roku 2015 sme ukončili realizáciu spoločného partnerského projektu nazvaného „EURO-IN“, ktorý tvoril jednu z etáp budovania medzinárodného strediska pre cezhraničné vzdelávanie – Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu. V rámci projektu sme realizovali tri skupiny aktivít zapadajúce do jeho budúcej činnosti: analyticko-koncepčnú, poradensko-školiacu a informačne-propagačnú. 

Analyticko-koncepčné aktivity súviseli s výskumom prekážok a potrieb týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce, a takisto s prípravou dokumentácie týkajúcej sa realizácie spoločných aktivít so subjektmi spoluvytvárajúcimi EuroInštitút.

Poradensko-školiace aktivity zahŕňali rad pilotných cezhraničných školení, stretnutí a fór. Školenia boli pripravené na základe výsledkov skoršej analýzy prekážok a potrieb súvisiacich s cezhraničnou spoluprácou. Novátorský prístup k organizovaniu školení spočíval v predstavení témy v cezhraničnom (poľsko-česko-slovenskom) vyjadrení. Stretnutia slúžili na prehlbovanie spolupráce inštitúcií tvoriacich „euroinštitucionálne“ partnerstvo prostredníctvom stanovenia potrieb súvisiacich s cezhraničnou problematikou Poľska, Českej republiky a Slovenska a vypracovania spoločných oblastí aktivít. Cezhraničné fóra sú formou výmeny správnej praxe a propagácie cezhraničnej problematiky a jej významu z hľadiska rozvoja regiónu.

Tretia skupina aktivít bola zameraná na propagáciu projektu a budúce aktivity poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu prostredníctvom internetovej strany, informačných brožúr, propagačných kampaní, rollbannerov, systému vizuálnej identifikácie a medzinárodnej konferencie v Katoviciach. 

Aktivity boli zrealizované na vysokej organizačnej úrovni vďaka aparatúre pre simultánne tlmočenie zakúpenej v rámci projektu.

Projekt bol dokončený v roku 2015.