EURO-IN.NET

V roku 2020 sme ukončili realizáciu spoločného partnerského projektu s názvom „EURO-IN.NET”, ktorý bol pokračovaním aktivity s názvom „EURO-IN” a bol ďalšou etapou vytvárania medzinárodného strediska pre cezhraničné vzdelávanie – Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu. V rámci projektu sme realizovali tri skupiny činností (školiace a poradenské, analitické a koncepčné, vzdelávacie a vydavateľské), ktoré boli podporené informačnými a propagačnými aktivitami.

Školiaca a poradenská činnosť súvisela so zvýšením úrovne organizačného a technického zázemia vedúceho partnera projektu a zahŕňala kúpu technického vybavenia využívaného pri školiacej a poradenskej činnosti, modernizáciu školiacej miestnosti a prispôsobenie miestnosti/kabínky na simultánne tlmočenie a tiež prípravu aj realizáciu cezhraničných školení.

Analitická a koncepčná činnosť zahŕňala prípravu a vydanie troch dokumentov: koncepcia/podmienky akreditácie cezhraničných školení; štúdia/analýza venovaná poľsko-česko-slovenskej cezhraničnej problematike; finálna verzia dokumentácie špecifikujúcej formu spolupráce a realizáciu spoločných aktivít v rámci partnerstva Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu.

Tretia skupina činnosti bola zameraná na prípravu a vydanie ďalších zväzkov série „TRANSCARPHATICA. Práce Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu“ venovaných vybranej problematike trojmedzia, podpore európskej knižnice a čitárne, ktorá je súčasťou Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu, a na prípravu a realizáciu cezhraničných besied a medzinárodných konferencií.

Informačno-propagačné aktivity boli zamerané na kreovanie značky Poľsko-česko-slovenského EuroInštitútu prostredníctvom aktivít rôzneho druhu, medzi ktorými môžeme okrem iného uviesť: kúpa spravodajských a imidžových fotografií, realizácia propagačného spotu a reportáže, návrh a výroba sošky EuroInštitútu spolu s certifikátom a odznakom EuroInštitútu, vydanie brožúry propagujúcej činnosť EuroInštitútu a katalógu školení, realizácia propagačných kampaní v médiách, diskusií venovaných cezhraničnej tematike, aktualizácia informácií na webovej stránke EuroInštitútu.

Projekt bol dokončený v roku 2020, ale práce súvisiace s Poľsko-česko-slovenským EuroInštitútom stále pokračujú.