Ponuka interaktívnych školení

Interaktívne školenia

Interaktívne školenia sú zamerané na zlepšenie mäkkých kompetencií, ako napr. efektívna komunikácia s partnerom, práca v medzinárodnom tíme, tvorivé a pozitívne myslenie v „bezvýchodiskových“ situáciách, prispôsobenie sa zmenám v cezhraničnom pracovnom prostredí, medzikultúrny dialóg ap. V prípade školení tohto typu používame neformálne vzdelávacie metódy (ľadoborec, brainstorming, prípadové štúdie, simulácia, práca v dvojiciach/v skupine, diskusia, a pod.), ktoré slúžia na nadväzovanie užších vzťahov medzi účastníkmi školení a budovanie pozitívnej atmosféry spolupráce. Workshopy vedú kvalifikovaní tréneri, ktorí majú nevyhnutné kompetencie a praktické skúsenosti s vedením školení.

Ponúkame Vám nasledujúce interaktívne školenia:

 

Koncepčné myslenie ako nástroj cezhraničnej spolupráce

Cieľ školenia:

Oboznámiť účastníkov školenia s kreatívnym prístupom k riešeniu problémov a konfliktov v multikultúrnom pracovnom prostredí.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre osoby nadväzujúce spoluprácu s partnermi z druhej strany hranice, pripravené rozmýšľať o vlastnom prístupe k riešeniu problémov a budovaniu vzťahov so susedom.

Počet účastníkov školenia:

približne 12 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Riadenie ľudských zdrojov v medzinárodnom pracovnom prostredí

Cieľ školenia:

Oboznámiť účastníkov školenia so spôsobmi prístupu k riadeniu ľudských zdrojov na príklade dokončených alebo ešte realizovaných cezhraničných projektov.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre osoby riadiace ľudské zdroje (vedúci, manažéri, koordinátori projektov), pripravené na hodnotenie vlastných manažérskych kompetencií.

Počet účastníkov školenia:

približne 12 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Efektívna komunikácia v medzikultúrnom kontexte

Cieľ školenia:

Podpora rozvoja komunikačných kompetencií účastníkov školenia nevyhnutných pre efektívnu cezhraničnú spoluprácu – budovanie vzťahov s partnerom, prekonávanie stereotypov, správne ponímanie kultúrnych javov.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre osoby spolupracujúce so zahraničnými partnermi, najmä z druhej strany hranice, vystavené výskytu konfliktných situácií, a snažiace sa tieto situácie minimalizovať pre zlepšenie kvality prebiehajúcej spolupráce.

Počet účastníkov školenia:

približne 12 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Stereotypy a predsudky v medzinárodnej spolupráci

Cieľ školenia:

Oboznámiť účastníkov školenia so stereotypmi a predsudkami, ktoré sa vyskytujú v medzinárodnom pracovnom prostredí, zdôrazniť ich prípadné následky a prezentovať možnosti obmedzenia vplyvu javov tohto typu.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre osoby nadväzujúce spoluprácu alebo už spolupracujúce so zahraničnými partnermi, ktoré sa chcú vyhnúť predsudkom alebo stereotypnému vnímaniu nositeľov iných kultúr.

Počet účastníkov školenia:

približne 12 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Správne motivovanie – faktor úspechu v riadení projektového tímu

Cieľ školenia:

Oboznámiť účastníkov školenia so spôsobmi motivovania a podporovania práce členov projektových tímov, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov stanovených v cezhraničných projektoch.

Cieľová skupina:

Školenie je určené osobám riadiacim projekty (vedúci, manažéri, koordinátori projektov), ktorí chcú prispieť k zvýšeniu efektivity práce členov projektových tímov, ktoré vedú.

Počet účastníkov školenia:

približne 12 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Efektívne riešenie konfliktov v medzikultúrnom prostredí

Cieľ školenia:

Oboznámiť účastníkov školenia s rôznymi druhmi konfliktov, ich zdrojmi a príčinami vzniku konfliktných situácií v medzikultúrnom prostredí a so spôsobmi zvládania náročných situácií tohto druhu.

Cieľová skupina:

Školenie je určené všetkým tým, ktorí vo svojej každodennej praxi spolupracujú so zahraničnými partnermi a chcú získať kompetencie v oblasti predchádzania konfliktom a zmierňovania napätia, ktoré sa môže objaviť alebo ktoré sa už vyskytuje medzi členmi projektových tímov.

Počet účastníkov školenia:

približne 12 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín