Špecializované školenia

Špecializované školenia

Špecializované školenia sú zamerané na získavanie odborných znalostí a zručností v konkrétnych oblastiach, ako sú právo a správa, vzdelávanie, krízový manažment, ochrana životného prostredia ap. Cieľom školení tohto typu je predstaviť danú problematiku v cezhraničnom kontexte, porovnať rôzne administratívne systémy, spôsoby riadenia, rozsah kompetencií v rámci jednotlivých krajín, správnu prax uplatňovanú v krajine suseda, a takisto výmena skúseností. Tieto školenia umožňujú aj nadviazanie spolupráce v konkrétnej odbornej oblasti medzi inštitúciami hľadajúcimi partnera z druhej strany hranice. Majú formu prednášky, pričom účastníci majú možnosť vyjadriť svoj názor. Prednášateľmi sú odborníci v danej tematike, ktorí majú nevyhnutné kompetencie a dlhoročné praktické skúsenosti.

Ponúkame Vám nasledujúce špecializované školenia:

 

Názvoslovie v oblasti cezhraničnej spolupráce v jazykoch poľskom, českom a slovenskom

Cieľ školenia:

Prehĺbiť jazykové kompetencie účastníkov školenia v rozsahu terminológie týkajúcej sa cezhraničnej spolupráce na základe jazykových a kultúrnych podobností a rozdielov jednotlivých krajín.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre osoby stretávajúce sa vo svojej práci s jazykom susednej krajiny, ktoré rady odhaľujú jeho špecifiku a zvláštnosti pre lepšiu komunikáciu v cezhraničnom pracovnom prostredí.

Počet účastníkov školenia:

približne 18 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Správna prax v realizácii cezhraničných aktivít

Cieľ školenia:

Rozšírenie poznatkov účastníkov školenia v oblasti implementácie projektov založených na transfere správnej praxe z iných pohraničných regiónov ako spôsobu budovania potenciálu cezhraničnej spolupráce – výmena informácií a skúseností.

Cieľová skupina:

Školenie je učené pre osoby zaoberajúce sa cezhraničnou spoluprácou, ktoré majú vplyv na jej rozvoj a plánovanie zamerania aktivít, ktoré sú otvorené inováciám a pripravené prijímať nové výzvy.

Počet účastníkov školenia:

približne 18 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Získavanie fondov na realizáciu projektov so zahraničnými partnermi na príklade spolupráce s mládežou

Cieľ školenia:

Predstaviť účastníkom školenia možnosti financovania cezhraničných iniciatív z európskych programov pri zdôraznení aktivít zameraných na budovanie vzťahov s mladými ľuďmi a investovanie do potenciálu mladej generácie (neformálne vzdelávanie) – prípadové štúdie.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre osoby hľadajúce možnosti financovania cezhraničných projektov, a to najmä tie, ktoré iniciujú a podporujú aktivity určené pre mládež a majú priamy alebo nepriamy vplyv na vzdelávací proces mladých ľudí.

Počet účastníkov školenia:

približne 18 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Budovanie značkových turistických produktov v cezhraničnom kontexte

Cieľ školenia:

Prezentácia organizačného systému cestovného ruchu v Poľsku, Českej republike a na Slovensku s osobitným dôrazom na aktivity zamerané na cyklistický cestovný ruch spolu s príkladmi najlepšej praxe súvisiacej s budovaním cezhraničných produktov cestovného ruchu súvisiacich s cyklistikou.

Cieľová skupina:

Školenie je určené pre osoby zaoberajúce sa cestovným ruchom (zástupcovia turistických atrakcií, ubytovacích a stravovacích zariadení, organizátorov alebo sprostredkovateľov v cestovnom ruchu, odvetvových organizácií, turistických informácií, územnej samosprávy), ktoré chcú získať alebo posilniť kompetencie v oblasti budovania cezhraničnej ponuky cestovného ruchu.

Počet účastníkov školenia:

približne 18 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Ochrana ovzdušia v prihraničnom regióne – výzvy a možnosti

Cieľ školenia:

Prezentácia národných legislatívnych nástrojov, ktoré slúžia na ochranu ovzdušia, výsledkov výskumu miery znečistenia v poľsko-českom prihraničnom regióne a aktivít zameraných na zníženie smogu spôsobeného rôznymi zdrojmi emisií.

Cieľová skupina:

Školenie je určené osobám, ktoré sa zaoberajú problematikou životného prostredia, ktoré sa chcú oboznámiť s aktuálne platnými predpismi a realizovanými aktivitami v oblasti ochrany ovzdušia a ktoré v tomto ohľade zodpovedajú za formovanie proenvironmentálnych postojov občanov.

Počet účastníkov školenia:

približne 18 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Regionálne vzdelávanie v cezhraničnom kontexte

Cieľ školenia:

Prezentácia problematiky regionálneho vzdelávania z historického a súčasného hľadiska, priblíženie úlohy, ktorú v nej zohrávajú kultúrne inštitúcie a mimovládne organizácie, a oboznámenie účastníkov s formou vzdelávania tohto typu v školských zariadeniach na základe vybraných príkladov.

Cieľová skupina:

Školenie je určené osobám pôsobiacim v kultúrnych inštitúciách, najmä tým, ktorých práca súvisí so vzdelávaním, výchovou, budovaním identity vo vzťahu k miestnym komunitám bývajúcim v pohraničí.

Počet účastníkov školenia:

približne 18 osôb

Čas trvania školenia:

4 až 6 hodín

 

Školenia prispôsobené individuálnym potrebám skupín

Snažíme sa, aby Poľsko-česko-slovenský EuroInštitút napĺňal očakávania cieľových skupín, ktorým adresujeme naše aktivity. Vychádzajúc vám v ústrety ponúkame tiež okrem štandardných školení workshopy prispôsobené individuálnym potrebám skupín v tých oblastiach, ktoré vás mimoriadne zaujímajú. Sme pripravení usporiadať pre vás školenie na objednávku v nasledovných tematických oblastiach:

 • Práca v sieti nad hranicami
 • Líder cezhraničnej spolupráce – teória a prax
 • Cezhraničná spolupráca v poľsko-česko-slovenskom pohraničí
 • Politický a administratívny systém v Poľsku, Českej republike a na Slovensku
 • Kultúra – reálie v Poľsku, Českej republike a na Slovensku
 • Podnikanie v zahraničí od A po Z
 • Využitie priemyselných areálov na investičné účely – cezhraničný pohľad
 • Vysoké školstvo a výskum – poľsko-česko-slovenský prierez: štruktúra, fungovanie, perspektívy cezhraničnej spolupráce
 • Rozdiely v zákonodarstve a cezhraničná spolupráca Poľska, Českej republiky a Slovenska
 • Územné plánovanie v prihraničnom regióne – výzvy a možnosti
 • Doprava a komunikácia v prihraničnom regióne – výzvy a možnosti
 • Krízový manažment v prihraničnom regióne – výzvy a možnosti
 • Cezhraničný trh práce
 • Cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany zdravia a sociálnej pomoci
 • Cezhraničná spolupráca v oblasti športu

Ponúkame tiež stretnutia a konzultácie v oblasti získavania fondov a riadenia cezhraničných projektov a takisto študijné návštevy pre organizované skupiny navštevujúce pohraničie.